AdPower Moto

¥1,296 ¥1,361 saving ¥65
| /

AdPower Moto

¥1,296 ¥1,361 saving ¥65
| /
description

สำหรับรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 150cc.

・จำนวนชิ้นในการติดตั้งขึ้นอยู่กับความจุของกระบอกสูบและแรงม้า ดูจำนวนที่ต้องใช้ในตาราง

・สำหรับรถจักรยานยนต์ 150 cc ขึ้นไป โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "AdPower Moto Plus"