หน้าแรก / นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทAdPower Solutions Inc. ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล, ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายต่อไปนี้

การได้มาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและยุติธรรม หากบริษัทต้องการข้อมูลส่วนบุคคล ทางเราจะทำการแจ้งคุณถึงวัตถุประสงค์การใช้งานหรือเผยแพร่วัตถุประสงค์บนเว็บไซต์ของเรา และบริษัทจะไม่ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากขอบเขตวัตถุประสงค์นั้น ๆ

・เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ผ่านการยินยอมของเจ้าของข้อมูล ยกเว้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความยินยอมกับบุคคลที่สามหรือมอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม บริษัทจะดูแลข้อมูลดังกล่าวให้เก็บไว้เป็นความลับ・เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้มาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการอนุญาตและการสูญหาย การปลอมแปลง การรั่วไหล ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคล・การเปิดเผย / แก้ไข / ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

หากบุคคลนั้นร้องขอให้เปิดเผย แก้ไข ระงับการใช้งาน ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ บริษัทจะตอบกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและภายในขอบเขตที่เหมาะสม

・การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงความพยายามของบริษัทในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป