AdPower Moto Plus

¥1,890 ¥1,985 saving ¥95
| /

AdPower Moto Plus

¥1,890 ¥1,985 saving ¥95
| /
description

ติดตั้งง่ายๆเพียงแค่ติดลงไปในส่วนกรองอากาศ AdPower จะช่วยทำความสะอาดอากาศที่ไหลเข้าไปและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ

สำหรับรถยนต์จักรยานยนต์  151cc - 1,300cc

・จำนวนชิ้นในการติดตั้งขึ้นอยู่กับความจุของกระบอกสูบและแรงม้า ดูจำนวนที่ต้องใช้ในตาราง