AdPower Moto

¥1,144 ¥1,523 saving ¥379
| /

AdPower Moto

¥1,144 ¥1,523 saving ¥379
| /
description

สำหรับรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 150cc.

・จำนวนชิ้นในการติดตั้งขึ้นอยู่กับความจุของกระบอกสูบและแรงม้า ดูจำนวนที่ต้องใช้ในตาราง

・สำหรับรถจักรยานยนต์ 150 cc ขึ้นไป โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "AdPower Moto Plus"