AdPower

¥2,178
| /

AdPower

¥2,178
| /
description
AdPower
  • 2,500cc สำหรับรถยนต์ไม่เกิน。
  • จำนวนชิ้นในการติดตั้งขึ้นอยู่กับความจุของกระบอกสูบและแรงม้า ดูจำนวนที่ต้องใช้ในตาราง
  • สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ใช้ AdPower Diesel
  • ราคารวมภาษีแล้ว
  • จัดส่งฟรี